A tzia Gigina Muscas po is norant’annus suusu

A tzia Gigina Muscas po is norant’annus suusu


Funti medas is occasionisi

de alligria e dolori

chi si donada de passai

in terra su Signori.

Tottusu però biveusu prus bei

chi accanta sa famiglia

teneusu sa sotti de tei.

E tottusu tzia Gigina oi pottada accanta

poita de annusu ndi faidi noranta.

E custu esti unu donu diaderusu minexiu

poita cu amori sa famiglia ha cresciu

e seu cuntenta di essi presenti

cun su pensieru, su coru e sa menti

e de ddu essi ancora ia bolli sperai

po is annus che Deusu dd’ada lassai

cun filus e nebodisi sempri prus mannusu

ddi auguru in saludi, fiasa a cent’annus!