Racconti » Racconti in lingua sarda


Ziu Nanni Martis fadìada pettis de trabaxiu e andàda a ddus bendi a sa patti de susu. U’ otta ddi fudi scurigau su logu in camminu, fudi stancu mottu e si fudi frimau in su sattu de Gonnanoa e si fudi croccau asutta de ua moba de moddizi. Iada incarrerau a bisai…biriada…ua cambarada de genti …leggi l’articolo


Cust’istadi, tra basca, penzamentu e cosa de fai parrìada ca megà de mi scimprai e fui penzendu propriu de partì, ca me in Casteddu no mi dduoi sciria prus bì. Ma de mi pasiai no tenia nixuna prospettiva,  candu mi capitada unu viaggiu in comitiva. Che in desertu sa manna  m’arrìbada sa proposta de Arianna, …leggi l’articolo


Custa brava signora, amanti de is fainas e de dogna cosa de fai, teniada tottu is fillas pitiasa e cosingiu alleu de sbrigai. Issa fudi u pogheddeddu interessosa po su dinai, ma che is sciadosus no si fadiada mancu pagai e cun traballu e risparmiu si dda cavada e dogna cosa po tirai a innantis …leggi l’articolo


Ci fiada u’ otta ua meri E custa meri teniada una pudda Sa pudda ddi narànta Pulighitta. Nàrada sa meri a Pulighitta: – Pulighitta, brinta a criài, ca c’è genti chi bolidi pappai!- – No! Mraxiani, pappandi a Pulighitta, ca Pulighitta non bolidi intrai a criài ca c’est genti chi bolidi pappai! – No! – …leggi l’articolo


Antoni Craccassoni e Maria Mangrofa Antoni Craccassoni fudi unu omini mannu cumenti de unu monti. Narànta ca pottada is prabaristastasa mannasa cumenti de dus saccusu de trigu, ma chi fessinti prenusu beni. Sa pobidda ddi naranta Maria Mangrofa e fudi mana meda issa puru. Narànta ca pottada is titasa chi dd’arribantaa a terra e candu …leggi l’articolo


Su predi nostru è grassu e tendi basca in s’istadi fadendu sa missa in susu in susu in s’altari. Zia Matlde, intredu i edadi, si oidi riservai e currenti meda no ndi oidi pigai. Su predi de s’altari de basca alluppendu tottu is santus de su ceu a tirai bentu è preghendu. Ma candu su …leggi l’articolo


Mamma faceva la pasta in casa, faceva tutti i tipi di pasta: maccarronisi, tallaniusu, fregua, malloreddus, findeusu, cruguxonisi. Quando doveva prepararla ci faceva alzare tutti molto presto, per pulire la casa, rifare i letti e riordinare prima di metterci a lavoro. Quindi anche noi bambini eravamo impegnati a fare la pasta. Venivano anche bambini del …leggi l’articolo


Candu fudi picciocchedda mamma andada a frumi a frigai, si poniada asutta de is buccasa de ponti: dduoi fudi callenti me in s’ierru e friscura in s’istati. Accanta de sa perda innùi si ingenugada issa, si poniada ua picciocchedda avedu de issa etottu e…cuncodranta impari…cantanta: arratronada sa boxi asutta de cussu ponti. Po santu Giuanni …leggi l’articolo


Candu signor Alfredu beniada a s’agattai, babbu no penzada certu de s’annoiai. A facci de pari si setzianta in mesu pranza e mamma dd’is pottada drucis e binu a saffatta. Merìs interus abarranta chistionendu e de tottus is contus s’andanta arregodendu. Babbu narada ca signor Alfredu fudi unu grandu amigu Signor Alfredu narada ca no …leggi l’articolo