Responsoriu in nomi de Santu Pedru

Responsoriu in nomi de Santu Pedru


Responsóriu in onori de Santu Perdu
príntzipi de is apòstolus
Su Capu de is Apòstolus
Non tardis a invocai,
Si bolis incontrai
Potenti Difensori.
O Perdu, de su Celu
Is crais as tentu in donu:
A su divinu Tronu
Sias nostu Condutori.
Comenti su spergiuru
Amaramenti as prantu,
Oteni aturetantu
Donu a su pecadori.
O PerduSi un’Àngelu truncau
A tui at sa cadena,
S’isciollat culpa e pena
Po gràtzia tua e favori.
O Perdu…
O de sa Crésia immóbbili
Colunna e Fundamentu,
Costàntzia in dogna eventu
Tengaus contra s’errori.
O Perdu…
Roma protegis: in Issa
Prédicas mortu ancora:
In vida e in s’últim’ora
Difendisí, o Pastori.
O Perdu…
Is fillus de sa Crésia
Chi Deus t’at cunsignau
De morbu avelenau
Non turbit su furori.
O Perdu…
Dissipa s’ódiu e s’ira
De s’invidu Satannu,
Po chi nisciunu dannu
Produsat su traitori.
O Perdu…
In s’ora de s’agonia
Candu issu si provocat
Cedat a chini invocat
A Tui po Protetori.
O Perdu…
Glória a su Babbu, a su Fillu,
E a s’Ispíritu Santu.