Basca in cresia

Basca in cresia


Su predi nostru è grassu

e tendi basca in s’istadi

fadendu sa missa in susu in susu in s’altari.

Zia Matlde, intredu i edadi,

si oidi riservai

e currenti meda

no ndi oidi pigai.

Su predi de s’altari

de basca alluppendu

tottu is santus de su ceu

a tirai bentu è preghendu.

Ma candu su bentu

si ponidi a suai

zia Matilde ( ch’est accanta de sa porta )

andada a serrai.

Ma ita è fendu

si ndi strantaxada su predi

aperrada immediatamenti.

Si dduoi furriada zia Matilde

narendu ca dduoi fudi currenti.

E in dogna modu…

dda spuntada su predi.

Ma a sa fini de sa missa,

a s’ora de si nd’andai

Neridi, zia Matilde,

ma ita mi obiada fai alluppai?

Dd’arrespundidi zia Matilde:

E fustei ita mi nci obiada interrai?

E brulla brulla ddi donada ua spabada…

ma bella! iE castiai ca su predi nostru

in terra è bei prantau!

Issa po pagu non ci dd’adi sciusciau!

Scraccabiada su predi

e poidi fini a sa chistioni.

E bai e ciccaddu

de chi adessi s’arrexoni!