Su contu de sa passioni po is froris

Su contu de sa passioni po is froris


Candu is problemas de sa vida
cumenzanta a pesai
a is froris
esti tanti bellu a si dedicai.
Issus cunfortu donanta a su coru
e de dogna domu funti su decoru.
Signorina Natalina mi poi crei
ca a trattai cu is frois
adi imparau troppu beni.
Tanti beni chi no fetti s’acqua
s’arregodada de ddis donai,
ma tanti affettu puru e cu issu
ci poidi puru arrexonai.
S’ierru passau,
cun su friusu che fudi fadendu,
issa de su logu a s’attru is vasusu
fudi fetti spostendu.
Is froris de is attrus
si siccanta,
is de issa prosperanta.
Ma sa notti
chi chenza de allui luxi
in gudda stanza
ci fudi imbucada,
in mesu de tottu is vasusu
ci fudi arrumbuada.
E candu de is daborisi de terra
no fudi prus bona a si ndi pesai,
iada penzau chi a coltivai froris
si dd’iadai fattu fai!