Torrendindi de fai canna

Torrendindi de fai canna


In occasione della festa di tosatura, i pastori non trascuravano mai di raccontare la storia di ziu Luisicu e ziu Antoni, quando erano andati a tagliare le canne lungo le rive de “ d’arriu de Lanessi “.
Quando stavano rientrando dice che zio Luisicu aveva detto:
“Gei dd’ia a bolli unu cruguxoni mannu cumenti de Su Cuccuru de Su Casteddu”

  • Tui? E deu? Gei dd’ia a bolli una ladixedda manna cumenti de Preidda!” Iada arrespustu tziu Luisiccu.
  • Gei nd’ia a bolli terrasa po arai trigu e lori po prei tottu i magasiusu chi s’agattanta!
  • Tui? E deu? Gei nd’ia a bolli tallusu de baccasa e brebeisi pascendu!

Tziu Antoni si fudi firmau e iada domandau:

  • Naramidda una cosa, Luisicu…ma…e me innoi dd’as iasta mandai is tallusu de baccasa e de brebeisi a pasci?
  • E me innoi dd’as ia mandai? Sa cosa è bella a cumprendi! Me is terras tuasa ci dd’as ia mandai! ! Iada arrespustu tziu Luisiccu.
  • Ma non esti berusu custa cosa!
    Si stuada su fasci de sa canna tziu Antoni dd’arrogada tottu in pabasa a tziu Luisicu, e tziu Luisiccu iada fattu altrettantu. E torrausu fuanta a bidda chenza che za de canna e chenza de nudda e tottu allidoraus e motus de famini!