Su ballu infernali

Su ballu infernali


Ziu Nanni Martis fadìada pettis de trabaxiu e andàda a ddus bendi a sa patti de susu.

U’ otta ddi fudi scurigau su logu in camminu, fudi stancu mottu e si fudi frimau in su sattu de Gonnanoa e si fudi croccau asutta de ua moba de moddizi.

Iada incarrerau a bisai…biriada…ua cambarada de genti chi baddada su ballu sadru e ddu tiranta a patti de cussusu pighendiddu a bratzettu. Issu non bobiada intrai in su ballu, mancu a nci penzai…e si fuiada, ma cussusu dd’acciappanta e ndi ddu piganta a baddai.

Is chi ddu fadianta prus a timi fuanta i femmina, ca fuanta leggias de no fai a ddas castiai e de bucca e de ogusu ddis bessiada pampas de fogu e… vmm vmm vmm.. ddu imboddiccànta cumenti de u lanciafiamme.

Si ndi fudi scidau tottu assustrau, crobettu de sudori.

Arrori ddas cundada cun femmiasa leggia e tottu!

E penzada de si nd’essi scabutu.

Pigada sonnu e cuddasa dduoi torranta e dd’obianta, dd’obianta e sattanta in mesu de is pampas de fogu chi bogànta e vmm… vmm… vmm

Aicci iada passau sa notti tziu Nanni: pigà sonnu  e cuddas chi ci dd’obianta tirai in su ballu infernali, poi si ndi scidàda e si torrada a dromì e sempri cussasa, sempri cussasa!

Fetti a su chizzi ci fudi arrennesciu a pigai sonnu bei e is ballerinasa dd’ianta lassau stai e no dd’as iada bidas prusu.

 A ndi ddu strobeddai de su sonnu fuanta stetius u tallu de canisi de cassa chi dd’ianta biu de tesu asutta de sa moba de moddizi e ddu depiantai pigau po lepiri o coillu.

Tziu Nanni iada donau ua strabeddada… e cumenti si fudi girau iada biu su campusantu de Gonnanoa…e iada torrau a penzai a su bisu.