Po is cent’annus de ziu Giuanni Curreli

Po is cent’annus de ziu Giuanni Curreli


Auguri a centu,
nosu narausu sempri
candu cuncunu faidi is annusu.E tziu Giuannu ddu esti arribau
cun saludi e paxi,
de stima ingiriau
de fillusu e parentisi
de amigusu e bixius
Una bella figura
chi onòrada sa bidda nostra
po s’amori chi tenidi po tottusu
sa cumpraxenzia, sa fidi
s’esempiu in dogna occasioni de sa vida.Nosu dd’auguràusu dogna beni,u.
tottu su chi disigiada,
su chi pottada in su coru.E s’augurausu de dd’essi ancora a accanta,
me is annusu chi su Signori dd’ada concedi de bivi,
ca nosu puru, in cuncu modu,
s’intendeusu patti de cust’affettu,
de custa vida.( Albertina Piras )