Santu Pedru

Santu Pedru


Testo di Albertina Piras, musica del maestro Tonino Cabbua, canta il Coro Polifonico Santu Pedru

Rit. Santu Pedru piscadori,
discepulu de nostru Signori,
in tui sa cresia è fundada,
me is seculus incamminada.

1
Me in sa bidda nostra de Mara
sa figura tua è nomenada
po sa cresia romano pisana,
po sa statua grai che tronu,
po sa fidi cunfortu e donu,
po dogna anima in su dolori.

Rit. Santu Pedru piscadori…

2
Peccadori che nosu e tottu,
ma pentiu de coru diaveras,
iada tentu de tottu is penas
discansu e paxi in su coru,
in prusu is craisi prus bellas de s’oru
postu in mausu dd’hia su Signori.
Rit. Santu Pedru piscadori…

3
Bei mi oisi – dd’iada nau Gesusu –
-tui ddu scisi ca deu ti ollu bei –
– E insà pasci dogna brebei,
pascimidda dogna angioni
fiasa a candu apa torrai a innoi
in sa gloria de su Signori –
Rit. Santu Pedru piscadori…

4
E sa bidda nostra de Mara
custa cresia t’ha dedicau
e in custa sempiri hat pregau
lassendu signu de devozioi
me in dogna generazioi
chi t’ad offiu rendi onori.

Rit. Santu Pedru piscadori…