Benedixei sa domu mia

Benedixei sa domu mia


Gesus, Giuseppi e Maria
benedixei sa domu mia.
Santu Juanni ca m’é padrinu
mi castit in su lettinu.
Santa Rita e Sant’Antoni
difendeisì de sa tentazioni.
Sant’Antiogu e Santu Sparàu
de Gesus m’accansint su perdonu
de dogna peccàu.
Imploraus a Santu Sidoru
po si donai dogna coccoi
a cabori’e oru.
Cumenti Santu Sidoru
proteggit su messaiu
Santu Crispinu
proteggat dogna calzolaiu.
A Santu Brai si toccat a pregai
po chi su mali de gutturu
si pozzat sanai.
Ses protettora Santa Catalina
de dogna sartina,
ma salvai puru de dannu
dogna maistu de pannu.
Santu Cristou fusti potenti e nobili
proteggei totus
is chini guidant s’automobili.

Preghiera trasmessa da Salvatore Martis Villamar