Mesa Santa Gloriosa

Mesa Santa Gloriosa


Mesa Santa Gloriosa.
cumposta ses de ogna cosa
cun sa fidi de su Signori
benedixeus su frori.
Bengat Deus e Maria
Santa Marta e Santa Luxia
seus in tempus de arriscu
bengat is apostolus de Gesù Cristu:
Santu Perdu e Santu Juanni.
Non s’incontrat siensa prus manna
che su pani po consolai is cristianus.
De perigulus e de dannus
Deus iscampit ogna cambarada
e ogna criatura sconsolada.
Si mandit su consolu
ca esistit unu Deu solu
chi si pozzat aggiudai.
Missa non si podit fai
chi non c,è binu in cresia.
Sa vergine Maria
si donit sempri spera,
fazzat sa gruxi a custa mesa
si donit su celu po giustesa
e sa terra po cuntentu.
benedittu siat e lodau
Gesusu Sacramentàu.

( Preghiera tramandata da Salvatore Martis )