Goggius Madonna d’Itria

Goggius Madonna d’Itria


Goccius in onori de sa Beatissima Virgini Maria de Itria

O serafica ermosura,
o divina Imperadora.
Pregai po nosu, Signora,
de Itria Virgini pura.

Luna mai ecclissada,
soli claru luminosu,
veru discansu e riposu
de s’anima tribulada,
in bosu est discansada
dogna umana creatura.

Pregai po nosu…

Ortu conclusu serrau
Giardinu friscu floriu,
chi mai si ddu hat biu
niscun’umbra de peccau,
po s’essiri in bosu incarnau
su Rei de s’eterna altura.

Pregai po nosu…

De David turri perfetta,
de Iesse vara florida
de is mortus ses sa vida
de su xelu porta aberta,
de cuddus chi tenint ferta
de peccaus seis cura.

Pregai po nosu…

Seis porta de s’Orienti
Arca de su testamentu,
ses istrada aposentu
de s’altu Onnipotenti
seis aundi veramenti
s’inserrat dogna ermosura.

Pregai po nosu…

Cipressu altu, friscu e amenu
Candidu e biancu lillu
Domu de s’altu consillu
Celu stellau e serenu
Fonti de acqua friscu e amenu
De grandissima dulzura.

Pregai po nosu…

Seis Filla, Mamma e Isposa
De santa Trinidadi,
po sa bosta umilidadi
alcanzeis tali cosa,
o Vergini miracolosa
de dognunu seis cura.

Pregai po nosu…

De is Angelus bellesa,
de is Virginia corona,
de is Martiris patrona
de is Cunfessoris firmesa,
de is Patriarcas prinzesa
de dogna Santu clarura.

Pregai po nosu…

Liberestis de sa Turchia
Unu iscrau cristianu
Cun poderi soberanu
Sacralissima Maria:
su turcu iddu teniat
intru de una cascia oscura.

Pregai po nosu…

Dogna martis fittianu
Giurunendir ‘osservessit
Po su cali menescessit
De sa soberana manu
Poniriddu in portu planu
Cun libertari segura.

Pregai po nosu…

Su fillu iscrau teniat
Una mamma sventurata
E, torraimì, supplicada,
a fillu miu, o Maria,
e de issu luegu s’est bia
abbrazzada cun ternura.

Pregai po nosu…

De Turcus ingiriada
Costantinopoli famosa
Dda liberais portentosa
Cali mamma affezionada
Umiliais, Reina sagrada
S’ostinazioni prus dura.
Pregai po nosu…

E is de Itria appestaus
De sa maligna influenzia
Cun sa bella bosta presenzia
I si binti liberaus,
s’acclamata ingenugaus:
Mamma de granda ternura.
Pregai po nosu…

Cussu iscrau chi portestis
In manus bostas gososa
Cun trassa miracolosa
De iscravidude boghestis,
e su Turcu illuminosus
cun tali strana ventura.

Pregai po nosu…

Zopus, ferius, istrupiaus,
poburus, zurpus tulidus
de Bosu sunti assistius,
de Bosu funti curaus,
funti tottu consolaus
cun prodigiosa blandura.

Pregai po nosu…

Seis rimediu e seis unioni
De su prus disisperau,
disterai su peccau
cun perfetta contrizioni,
medianti sa confessioni
fatta cun tottu premura.

Pregai po nosu…

Reina de grandu bellesa
Destruei de nos is erroris,
reformai is peccadoris
alcanzediddis firmesa
attendei a tanta impresa
cun protezioni segura.

Pregai po nosu…

De virtudi circas sa bia,
o infelici dubbiosu?
Beni puru e fervorosu
De itria implora o maria;
est’issa sa vera ghia
s’assistenzia est plus che segua.

Pregai po nosu…

Calisiolla traversia
Issa solit riparai
nixunu non podit nai:
M’hat ripudiau Maria.
A su mundu iss’est benia
Po calmai dogna amargura.

Pregai po nosu…

In su tempus tuu sargrau
Innumerebilis votus
Esprimine de is devotus
Sa grazia chi hant alcanzau;
a chini t’ha supplicau
haas succurtu cun premura.

Pregai po nosu…

O Reina de s’altura
O vera consoladora
Pregai po nosu Signora
De Itria Virgini pura.