Ninna nanna a Gesù Bambinu

Ninna nanna a Gesù Bambinu


Ninna Nanna
Ninna nanna cant’e s’oru,
su bistiri fut di oru,
su mantellu de broccau.
Gesù Cristu fut croccau
nudu nudu e scrobettu
ca sa gruxi fut po lettu,
sa corona po cabidadi.
Su 25 de idas
fu nasciu Sarbadori
ndi dduoi fiada de lugori
in su partu de Maria,
dromi fillu e coru,
arreposa, ninnia.

( Preghiera tramandata da Seriana Pilloni Villamar )