Is daborisi de sa gomai de mamma

Is daborisi de sa gomai de mamma


Is daboris de sa gomai de mamma

di Albertina Piras

Personaggi:

gomai Anna
gomai Antonica

 

 

Anna)   Gomai Antonica, seu benida a dd’agattai,

ca m’hanti nau de su chi adi passau…

de su spidalli e de s’operazioni.

Gei si nd’intendidi scedas mabas oi in dì. ..

In custu mundu ci seusu po sunfrì.

 

Antonica ) Po sunfriri adessi gomai Anna!

Po cussu no si morridi.

Mau esti candu no nci adi abettu

e s’agattausu scavuadasa a lettu!

 

Anna)       No neridi diaicci, gomai, ca seu benida a dda spreviai:

depeusu penzai a divagai sa menti

e a bivi sa vida serenamente. ..

Deu, candu fui in su spidalli…

Antonica ) Annò, gomai Anna, fustei puru esti stettia me in su spidalli?

 

Anna )        Spidalli? Spidallisi!

Gei seu una diri andendu e torrendu!

No m’agattanta nudda!

Bai e cicaddu eitta appa a tenni!

Ma a fustei de itta dd’hanti operada?

 

Antonica ) Deu pottà  unu tumori in su ciorbeddu!

 

Anna)       Tiarrori mannu! E cumenti ddi pigàda?

 

Antonica ) Mi pigàda a frusiusu a conca

e a scimingiusu, a vomitusu e a daborisi

 

Anna)    Ohi, cittasì, gomai Antonica, seu deu puru diaicci!

Daboreddu m’esti beniu ariseu:

mi partiada de sa conca e mi nci torrida a su zugu;

de su zugu a sa schina, de sa schina  a tottu sa persona,

finzas a sa camba;

de sa camba  a su pei, de su pei a is didus de is peisi:

de su prus mannu finzas a su prus pitiu.

E sa conca? Parriada ca potta agus infrissiusu in su ciorbeddu.

Sa forza de su dabori de conca m’adi fattu benni gana maba;

m’adi ciccau tottu sa persona: su stogumu, sa brenti, is figausu;

poi m’esti pigau a su coru;

m’esti aziada sa pressioni: dda depia portai a duxentusu.

Appu pigau pastillia; bai ciccadda, depiadessi troppu fotti,

e m’esti benida sa debillesa: a sfinimentu de anima, a gimai morria.

Cumenti appu potziu mi nci seu ghettada a su lettu:

parria in dd’una giostra.

Cantu funti beniusu fillus miusu de sattu,

m’hanti agattau scavuada che unu zappu:

m’hanti postu su termometru: sa callentura a quaranta.

Hanti zerriau su dottori; no podiada accudi sciadau;

una menzioni po sa callentura, una po sa gana maba,

una po sa pressioni.

E mi piganta a punturas is nenzionis!

Una m’esti buddida e imoi mi buddidi sa conca puru!

 

Antonica ) Annò, gomai Anna, a fustei puru ddi buddidi sa conca?…

A mei sa battalla, leidi… mi faidi a scimpradura.

M’ia bolli in compostura, motta  e sutterrada.

M’ia bolli assebiu assebiu po no intendi prus nudda:

nì de conca e nì de peisi, de stogumu e figausu,

de mabis  e de benis, de maris e de montis,

de ceusu e de terrasa, de biusu e de mottusu.

Gomai Anna , una grazia manna si dda potzu domandai?

Cittasì  pagu pagu ca mi ollu arriposai.