Su vicariu e su messaiu

Su vicariu e su messaiu


Su vicariu e su messaiu

di Albertina Piras

 

Su messaiu

Su vicariu miu mi depidi ascuttai,

ca deu no sciu prusu cumenti tottu fai.

Traballendu che scrau

a tott’annu seu ghettau

in cussa bingixedda chi babbai m’adi lassau.

E imoi ca s’arregotta m’iada a depppi cunfortai

arribanta is cruccueusu e si meganta de papai

dogna pibioni de axina chi megada de ammadurai.

A is santus de su celu no sciu prusu a chi ciccai,

nerimì fustetti cumenti deppu fai.

 

Poburu fedeli, no ti depis spantai,

in sa misericordia de Deusu

tui depis cunfidai.

E chi sa preghiera tua no podit bastai,

in terra is mnistrus susu Deusu adi puru lassau.

Bittimì dexi de cussus cruccueusu

e deu mi pongiu a nai us cantu creusu.

 

Eccusu inoi dexi cruccueusu cassausu,

aintru de custa gabbia ddus apu sistemausu.

 

 

Bireusu de ddus cunvinci a lassai sa terra tua

e de ci ddus mandai attesu in cuncua stua.

 

Su vicariu miu ddi potzu assigurai

dexi marigas de binu,

si mi olidi agiudai.

 

Cuncua cosa de certu

si podit puru fai,

ma deu no ia a bolli

ponni is santus a cettai.

Custu santu Franciscu iada esagerau,

cun tottu is santus si fudi amigau,

ma lassamì penzai… Gesù Cristu iada nau:

“De sa grazia de Deusu si depeisi cibai”.

Deu intantu custus dexi mi ddus papu a cenai

e tui bai, bai e torrandi a cassai.

Custa esti sa soluzioni chi imoi depeusu pigai

finzasa a candu cruccueusu in bingia tui as agattai.

Ca de ponni paxi tra is santusu,

custu esti compitu miu,

cumenza a preparai

is marigas po su binu.