Is matzamurreddus

Is matzamurreddus


Custi contu mi dd’iada contau Graziella Erbì, de Gesturi, esti scrittu a sa gesturesa…

Contànta is antigus ca a de notti essianta me is saltus de sa bidda is matzamurreddus, spiriteddus; in medas ddus ianta bius: mannus e piticus.
E custu contu fudi capitau propriu a u piccioccheddu.
Si fuada giai affestada santa Vitalia e fua tempus de torrai a scolla, ma a Efisinu, fillu de pastori, sa scolla pagu ddi praxiada e obiada sighì a bandai cun su babbu a i brebeis.
A su chizzi, però, su babbu dd’iada cuàu su barrettu e candu su piccioccheddu si ndi fudi scidau, su babbu dd’iada nau ca chenza de barrettu a sattu no dd’ingolliada. Su babbu ci bessidi a sattu , Efisinu cicca su barrettu e candu dd’agattada ci bessidi a sou a su saltu.
Fudi ancora scurigau, ma sa strada dda sciiada.
Fattu u bonu trettu, propriu prima de arribai a “su accigui”, si frimada, poita dd’abbisongiada.
Ma accanta de ” su accigui ” bidi ua cosa strana: u’iaxi de piccioccheddus estius tottu a agualli: a berrittedda arrubia e pantallonisi crutzusu: baddendu, saltendu e ammacciocchendi.
Mancai a pantallois mesu caguaus, incarrerada a curri e no si firmada finzas a candu no arribada a domu sua.