Su estiu

Su estiu


Custu contu è de Gesturi, mi dd’hiada contau Graziella Erbì. Esti scrittu rispettendu sa pronuncia sua, a sa gesturesa e no a sa maresa, poita su contu è de Gesturi e no de Mara.

Su Estiu accostumada, candu si coiàda cuncua bella picciocca, de andai a dda tentai a de notti, candu su pobiddu fudi a su saltu.
Una de custas piccioccasa iada contau a sa mamma ca, sa notti prima fuada andau a dd’agattai u’ piccioccu bellu arrellecchinu e beni chistionau.
” Filla mia, no ti fidisti – ddi narada sa mamma – cussu esti su Estiu! “
” Ca no, mamma!”
” Poni in menti, filla mia, e datu ca deppidi torrai a bandai, castiaddu beni a peis, ca poltada peis de moguenti. Tui poni ua cassarolla de ollu de amrau in sa tziminera e, candu esti beni callenti, ghetasinceddu a cambasa.”
Ua pariga de dis dopu, su bellu piccioccu torrada a bandai. Issa ddu faidi setzi accanta de sa tziminera e, candu s’ollu esti callenti, si nci ddu ghettada a pitzus…
Bogada ua scinciddada de fogu…E fua’ diaderusu su Estiu!