Su contu de s’imbrachinadura

Su contu de s’imbrachinadura


Custa brava signora,

amanti de is fainas e de dogna cosa de fai,

teniada tottu is fillas pitiasa e cosingiu alleu de sbrigai.

Issa fudi u pogheddeddu interessosa po su dinai,

ma che is sciadosus no si fadiada mancu pagai

e cun traballu e risparmiu si dda cavada

e dogna cosa po tirai a innantis archittettada.

Ma candu depiada imbrachinai

sa fantasia sua dda cumenzada a abbandonai

e mesi e mesu prima cumenzada a penzai

a s’unic’atti chi no iada offiu mai fai.

Ma candu una cosa no praxidi a dda fai,

mancu cun su risparmiu bisongiada a esagerai.

E issa s’annu iada risparmiau abbastanza

e pesau iada puddas e pillonis in abbondanzia.

De su cosingiu, poi, mancu a ndi chistionai,

finzas a su notti attradu, finzas a dd’accabai,

issa su mestieri suu ddu sciriada fai

e in bidda tottusu ddu podianta nai.

Penzendu a tottu custu

a cudda femmia iada avvisau

e de ddu fai vida bella iada subitu penzau.

A is setti de amengianu

arribada fudi custa zia

e issa in dogna logu teniada giai fatta sa pulizia.

Su caffè e su latti teniada prontu de ddi donai

candu cudda fudi andada a si cambiai.

E in su mentris chi cudda fudi buffendu,

issa teniada giai su prangiu incarrerendi.

E candu cudda iada incarrerau,

issa su murzu dd’iada preparau.

E in su mentris chi cudda fudi pappendu,

cantu iadessi offiu de paga issa fudi penzendu.

E candu cudda fudi imbrachinendu,

issa a cuddu benedittu prangiu fudi torrendu.

E mentri cudda pobura

in cudda scaba in susu in susu

si fudi posta a cantai,

a issa cudda cosa de pappai,

a gana maba megada de ddi pigai.

E chi non fessidi ca sa fama sua

de sarta e cuoca fudi pigada

mestieri subitu iadai cambiau

e in cudda scaba si nci iadessi appiccheddada.