Santuanni de froris e s’amorau

Santuanni de froris e s’amorau


Candu fudi picciocchedda mamma andada a frumi a frigai, si poniada asutta de is buccasa de ponti: dduoi fudi callenti me in s’ierru e friscura in s’istati.
Accanta de sa perda innùi si ingenugada issa, si poniada ua picciocchedda avedu de issa etottu e…cuncodranta impari…cantanta: arratronada sa boxi asutta de cussu ponti.
Po santu Giuanni si fuanta fattasa cumpangiasa de frorisi.
Mamma sa notti iada donau unu frori a sa cumpangia e impari ianta fattu custu giuramentu:
Gomai, gomai
gomai de sant’Uanni,
gomai de Santu Pedru,
gomai diaderusu
imoi seusu
po cantu biveusu
in custu mundu.
Una dì fuanta frighendu e fudi passau babbu a cuaddu…iada fattu ua castiada a patti de issasa.
Sa gomai iada nau a mamma.
” Gomai, custa castiada esti po fustei! –
– Aicci mi narada, gomai? – iada arrespustu mamma.
– Ada benni a bì !
Babbu fudi bellu e attra dì fudi torrau a frumi…e attras bottas puru fudi andau.
E s’annu infattu, sa notti de sant’Uanni fudi andau asutta de sa fentana de mamma a ddi cantai sa serenada:
” Custa esti sa notti
de sant’Uanni bellu,
scida sa rosa,
ca c’esti su gravellu.
Custa notti è beniu a ti visitai
Chi ses dromida, scida.
Chi sesi scida ascutta
E passa bona notti
de patti de s’amorau.
Albertina Piras