Su cappeddu de ziu Giuanni

Su cappeddu de ziu Giuanni


di Albertina Piras

Personaggi:
tziu Giuanni
sa pobidda Efisina

 

Giuanni ) Afisina…seu penzendu a ua cosa

Efisina ) Tocca ti t’intendi.

Giuanni ) Veramenti no megu de ddu penzai imoi, ddu tengiu penzau de meda. Appu penzau ca cust’otta mi pongiu a cappeddu!

Efisina ) E imoi poita ti ois poi a cappeddu? Has sempri pottau su barrettu!

Giuanni ) E chi appu sempri pottau barrettu, itta ci appicciagada? No faidi a cambiai?

Efisina ) Certu ca faidi! Ma u arraxoi ci adessi po cambiai? Tui, poita ois cambiai?

Giuanni ) Ollu cambiai, poita ca su cristiau a cappeddu parridi ca esti prus considerau… candu andada a s’offiziu, a Casteddu e me in bidda puru, castia…s’omi a cappeddu, torru a nai, esti u antra cosa. Cras e tottu andu a Casteddu e mi ddu compru. Cosa de nai c’esti?

Efisina ) Nudda de nai! Mi nd’ada impottai! Fai e sciai!

S’incrasi ziu Giuanni andada a Casteddu e compra su cappeddu

Giuanni ) Afisinaaaaaaaaaaaaa!!! Comprau su cappeddu!

Afisina ) Comprau?

Giuanni ) E cappeddu!!! In bidda no mi dd’appu postu, ca dd’ollu incingiai domigu, ma me in Casteddu appu fattu sa prova…is sannoris mi castianta tottu spantaus…ma ita s’anta a crei cussus casteddaius…ca fetti cussus si pointi poi a cappeddu!!! E poi no è cappeddu pigau mancu in su mercau!!! Dd’appu pigai and’è Borsalino!!! Nd’iada setti ottu o dexi in sa vetrina, tottu de misuras diversas. Tottus a su stessu pretziu!!! Affarieddu appu fattu!!!

Efisia ) Poita calli has comprau?

Giuanni ) Ita appai comprau tui puru! Su prus mannu! Mi coberri tottu sa fronti, crei ca su sobi no mi ddu scalla su ciorbeddu e in s’ierru puru è bellu meda ca cun sa falda, chi proidi faidi a dda girai, arregolli tottu s’acqua, e potzu andai finzas senza de paraculu! Incappas cussus casteddaius non ci ianta mai penzau. Eccusu poita mi castianta. E mi castianta là, ddu creis?

Efisina ) Tocca, provadiddu su cappeddu, ca ti dd’ollu bì.

( Ziu Giuanni si provada su cappeddu: dd’arribada fias a su nasu )

Efisina ) Deu gei ddu creu, pobiddu miu, s’arrexoi de su spantu de is casteddaius… no sciu no sciu…incappas hanti penzau ca fusti toccau de biu!