Cruguxonis a cenai

Cruguxonis a cenai


Crugugionis a cenai

di Albertina Piras

Personaggi: 

Due coppie di coniugi:
-Ziu Mundicu e zia Serafina
-Zia annica e ziu Boicu

Ziu Mundicu torrendu de traballai:

« Oi Serafina, chi mi dd’as fatta sa cena, gei no as a nai ca no mi dda minesciu…tottu sa diri fadendu linna cun guddu dimoniu de motosega…vrum…vrum…Pottu su stogumu piccigau a sa schina.

 

Serafina)  Oi, pobiddu miu, as fattu mabi a traballai meda, poita cosa de pappai no nci nd’est… No apu accutu a fai nudda…tottu sa diri arrapuntendi cun cudda dimonia de macchina de così…drumm…drumm…drumm…fadiada, pottu is ogus alluausu, is cambas chi treminti che sa sinniga.

Però, appu biu a zia antonica fadendu cruguxonis. Si fadeusu cumbidai a cenai.

 

Mundicu ) E cumenti fadeusu?

 

Serafina) Fadeusu finta ca eusu cettau e tui mi olisi arropai a truncheddu de scova. Deu andu a domu de zia Antonica e poi aprobias tui.

Anda beni?

 

Mundicu ) Anda beni.

 

Parte seconda

 

In domu de zia Antonica

 

Dun, dun, dun

 

Annica) Chi è?

 

Serafina ) Seu deu, zia Annica, seu deu, Serafina. Aperrada ca pobiddu miu mi olidi scudi a truncheddu de scova!

 

Annica ) Ma ita megu de intendi! Ma brullendu esti, o diaverasa?

 

Serafina ) Tottu brulla esti sa cosa! Mi nd’adi donau giai una scutullada, appu donau un’arratroxia, mi depidessi furriau de paris unu pei1 Aperrada, ca seu disisperada!

 

Annica ) Intra, filla mia bella de su coru, nosu seusu cenendu…intra ca tastas is cruguxonis.

 

Serafina ) Mi mancada fetti sa gana de pappai!

 

Annica ) Setzi e pappa, mancai no ndi tengiasta gana. Cumprendiu asi? E no ti dda pighisti a disprexei…ca gei dd’ada passai!  Ma … itta dd’adessi accuccau a custu cristianu!

Ma, tui setzi e pappa. Intendiu asi?

 

Serafina si setzidi in sa mesa e cumenzada a pappai.

 

Parte terza

 

In domu de Annica e Boicu

 

Dun, dun, dun

 

Chi è?

 

Mundicu ) Seu Mundicu, innoi esti cussa macca de pobidda mia?

 

Annica ) Bai tui Boicu.

 

Boicu ) Itta oisi de pobidda tua?

 

Mundicu ) Dda depu arroppai cun custu truncheddu de scova!

 

Boicu ) Tui intras a innoi chi lassasa in foras su truncheddu de sa scova!

 

Mundicu ) E lassausu in foras su truncheddu de sa scova! Mi faidi entrai?

 

Boicu ) Ti fatzu entrai chi ti setzis a pappai cun nosu.

 

Mundicu ) E si setzeusu  a pappai po chistionai

 

Boicu ) tui no tennis nudda de nai prima de pappai!

 

Mundicu  ) E si poneusu a pappai!

 

… Dopo che hanno mangiato tutti i ravioli

 

Boicu ) Mundicu, immoi poisi chistionai

 

Mundicu ) Chistionai ? Ma deu no tengiu nudda de nai,  anzis una cosa sì ca dda deppu nai: ca is cruguxonis fuanta troppu bellus!