S’ottu de tziu Giuanni

S’ottu de tziu Giuanni


Tziu Giuanni teniada u’ottu

e dduoi teniada propriu de tottu:

croccoriga e pedringiau

cabi de conca e cabi occupau,

pedrusemini e cibudda

e no bobiada a ddi toccai nudda.

Chi cuncu piccioccheddu

s’attriviada a intrai

scramentu mannu ndi ddi fadiada pigai

e fuanta medas is chi dda tentanta,

peus po cussusu…ma gei dda paganta,

ca su fuettu fudi a portada de mau

candu cuncunu intrada a furai.

Duoi teniada una mata de mura

e fuanta sempri fura fura,

dduoi teniada ua mata de nuxi

e furanta a scuriu e furanta a luxi.

Dduoi teniada u’a mata de prua

e si dda papanta sendu essi crua.

In famiglia fuanta dexi

.Tziu Giiuanni e tzia Giustina

ottu fillus ianta tentu

e a segunda de su bentu

s’intendianta tzerriendu.

Tziu Giuanni andada a s’ottu

basta po no ddus intendi.

Tzia Giustina arrabiosa

sempri fudi narendi cosa

e a tziu Giuanni dd’arrinfacciada

de sa famiglia no si incurada.

E issa fudi disisperada

e a chini cotta e a chini crua

E a chini crua a chini cotta…

mellus chi si fessi motta

narada sempri tzia Giustina.

Ddi torrada tziu Giuanni

mellus motu a piccioccheddu

e cun tziu Anacretu su gopai

si buffada unu ziccheddu

e cantanta battorinnas

po i bellas signorinas

E trallalerus poi cantanta

e is piccioccheddus ascuttanta…

( Albertina Piras )