Mustajoni

Mustajoni


Crucueus, sturrus e carrogas

a un’ ora signalada in s’ottu aprobiant

e tottus arribant a cambarada

po si fai una bella picchetada.

Ma Tilda una brulla at cuncodrau

siat carroga, sturru o crucueu

su primu atriviu abarrat spramau,

ladronis famius gei si domu deu

ca de bisura légia m’ant armau:

ogus de intruxu e pinn’e cucumeu.

Acrarend’ a fundu custa chistioni

de nòmini postu m’ant

Mustajoni.

E de chi in s’ottu m’hant collocau

sa boxi s’est sparta in dogna bixinau.

E crucueusu e sturrus funt aprobiausu

ca ddu hat in s’ottu arradunu mannu

po donai su premiu

a chi hat fattu in composizioni

sa prus bella poesia a Mustajoni.

A. P. e G. S.